FGŚP opłacany przez pracodawcę

FGŚP opłacany przez pracodawcę

Od ćwierć wieku pracodawcy opłacają za swoich pracowników składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wbrew pozorom nie każdy zdaje sobie sprawę z tego czym tak właściwie jest FGŚP i w jakim celu się go opłaca. Postaramy się zatem wyjaśnić co FGŚP może gwarantować Twoim pracownikom. Zapraszamy!

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest państwowym funduszem celowym, będącym częścią składki ZUS, którą opłaca pracodawca. FGŚP został zatem utworzony w celu ochrony płac pracowników przed utratą wynagrodzenia. Oznacza to , że w sytuacji, gdy nasz pracodawca staje się z jakiegoś powodu niewypłacalny, to FGŚP zapewnia pracownikom otrzymanie należnego wynagrodzenia. Aby jednak było to możliwe nasz pracodawca musi regularnie opłacać składki na FGŚP.

Pracodawca opłacający Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w tym przypadku nie ponosi opłat za siebie, a jedynie za swoich pracowników. Warto wiedzieć, że FGŚP skupia się na realizacji dwóch głównych zadań. Pierwszym jest wypłata świadczeń należnych pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy. Natomiast drugim: zwrot wypłaconych świadczeń od podmiotów oraz osób do tego zobowiązanych.

Jakie roszczenia są zaspokajane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych najczęściej zaspokajane są roszczenia dotyczące wynagrodzenia za pracę. Jest to także wynagrodzenia za czas przestoju, niewykonania pracy lub też za czas innej, usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Warto wiedzieć, że jest ono należne także, gdy pracownik był niezdolny do pracy ze względu na chorobę bądź też, gdy był on na urlopie.

FGŚP zaspokaja także roszczenia takie jak: odprawa pieniężna wskutek rozwiązania umowy bez winy pracownika, odszkodowanie, dodatku wyrównawczego. Jest on również wypłacany na składki na ubezpieczenia społeczne będące częścią składki ZUS https://wspieramyfirmy.pl/skladka-zus/.

Warto wiedzieć, że działalność FGŚP finansowana jest ze składek płaconych przez pracodawców, windykacji oraz innych dochodów. Natomiast sam pobór składek jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może starać się o wypłacenie świadczeń z FGŚP?

O wypłatę świadczeń z FGŚP mogą strać się obecni pracownicy firmy, jak również byli pracownicy. Oprócz nich może to być także:

  • uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika;
  • syndyk (tj. osoba zarządzająca majątkiem pracodawcy);
  • likwidator;
  • inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy.

Dodaj komentarz